วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง เวลา 2 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553
..............................................
1. สาระสำคัญ
ตัวกลางของเสียง หมายถึง สิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ เสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางเสมอ ตัวกลางที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ เช่น อากาศ น้ำ หรือของแข็ง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายตัวกลางของเสียงได้
2.2 นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลางได้
2.3 นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดีได้

3.สาระการเรียนรู้
การเคลื่อนที่ของเสียงผ่านตัวกลาง

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นอธิบายตัวกลางของเสียงและปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง
4.1 จัดทำนักเรียนโดยให้จับคู่ตามใจชอบ
4.2 นำเสนอสื่อโดยให้นักเรียนเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 112 ให้นักเรียนดูภาพ แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- ภาพที่นักเรียนเห็นนั้นคือภาพอะไร
- ในภาพเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
- เขากำลังทำอะไรอยู่
- ภาพนี้เกี่ยวข้องกับเสียงอย่างไร
4.3 ครูอธิบายตัวกลางของเสียง ให้นักเรียนฟังโดยอธิบายว่า ตัวกลางของเสียง หมายถึง สิ่งที่เสียงเคลื่อนที่ผ่านได้ เสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางเสมอ ครูเขียนที่กระดานให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
4.4 ครูอธิบายการปฏิบัติการทดลอง โดยอธิบาย อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ วิธีการทดลอง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง
4.5 นักเรียนปฏิบัติการทดลองที่กำหนด โดยให้แต่ละคู่ช่วยกันปฏิบัติการทดลอง แล้วบันทึกลงในใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง
4.5 นำเสนอผลงาน โดยการสุ่มตามเลขที่ให้นักเรียนออกมารายงานผลการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง และแสดงอุปกรณ์ที่นักเรียนทำขึ้น สาธิตให้เพื่อน ๆ ดู ที่หน้าชั้นเรียน
4.6 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

ขั้นปฏิบัติการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี
4.1 จัดทำนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยวิธีการนับ 1 2 3 1 2 3 …..
4.2 นำเสนอสื่อโดยการสาธิตการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี
4.3 ครูอธิบายตัวกลางที่เสียงผ่านได้ ให้นักเรียนฟัง
4.4 ครูอธิบายการปฏิบัติการทดลอง โดยอธิบาย อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ วิธีการทดลอง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี
4.5 นักเรียนปฏิบัติการทดลองที่กำหนด โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติการทดลอง แล้วบันทึกลงในใบกำหนดงานที่ 2 เรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี
4.5 นำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนออกมารายงานผลการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี ที่หน้าชั้นเรียน
4.6 ฝึกทำแบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง ลงในใบงานที่ 3
4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ ป. 5
2. ใบกำหนดงานที่ 1 เรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง
3. แก้วพลาสติก
4. เชือกหรือไหมพรม
5. ตะปู ค้อน กรรไกร
6. ใบกำหนดงานที่ 2 เรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี
7. ถุงพลาสติกบรรจุอากาศ
8. ถุงพลาสติกบรรจุทราย
9. ถุงพลาสติกบรรจุน้ำ
10. โทรศัพท์ ( กดให้มีเสียงเวลาทดลอง )
11. แบบฝึกหัด เรื่อง การเคลื่อนที่ของเสียง

6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบาย ตัวกลางของเสียงโดยตรวจผลการเขียนอธิบาตัวกลางของเสียง ลงในสมุดบันทึกและการตอบคำถามเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลางโดยตรวจผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ในใบกำหนดงาน และตรวจอุปกรณ์ที่นักเรียนทำขึ้น โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
3. วัดผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง ตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี โดยตรวจผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง เสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ในใบกำหนดงาน โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบาย ตัวกลางของเสียง พบว่านักเรียน.........คน เขียนอธิบาย ตัวกลางของเสียงไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้เขียนอธิบายตัวกลางของเสียง พร้อมทั้งมาอ่านให้ครูฟัง ในคาบต่อไปหลังเลิกเรียน
2. ประเมินผลปฏิบัติการทดลองเรื่องเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง พบว่านักเรียน...........คน ปฏิบัติการทดลองเรื่องเสียงเดินทางผ่านตัวกลาง ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้มาปฏิบัติการทดลองให้ดูหลังเลิกเรียน
3. ประเมินผลปฏิบัติการทดลองเรื่องตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี พบว่านักเรียน...........คน ปฏิบัติการทดลองเรื่องตัวกลางที่เสียงผ่านได้ดี ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้มาปฏิบัติการทดลองให้ดูหลังเลิกเรียน

8. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………